0

09366948005

 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 30

مدل :DS‐2CD2020F‐I

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 475,000 تومان

مدل :DS‐2CD2022WD‐I

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 575,000 تومان

مدل :DS‐2CD2042WD‐I

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 640,000 تومان

مدل :DS‐2CD2T22WD‐I3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 690,000 تومان

مدل :DS‐2CD2T42WD‐I5

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 804,000 تومان

مدل :DS‐2CD2F42FWD‐IS

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم IP Camera
کیفیت تصویر 4MP
قیمت فروش : 842,000 تومان

مدل :DS‐2CE56D0T‐IRM

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 179 تومان

مدل :DS‐2CE16D0T‐IT1

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 212 تومان

مدل :DS‐2CE16D0T‐IT3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 229 تومان

مدل :DS‐2CE16D0T‐IT5

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 263 تومان

مدل :DS‐2CE16D1T‐VFIR3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 386 تومان

مدل :DS‐2CE56D1T‐VFIR3

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 380 تومان

مدل :DS‐2CE16D7T‐IT1

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 291 تومان

مدل :DS‐2CE16D7T‐IT3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 309 تومان

مدل :DS‐2CE16D7T‐IT5

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 346 تومان

مدل :DS‐2CE16D7T‐IT

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 261 تومان

مدل :DS‐2CE16D7T‐IT3Z

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 515 تومان

مدل :DS‐2CE56D7T‐IT3Z

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 503 تومان

مدل :DS‐2CE56D7T‐ITM

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 261 تومان

مدل :DS‐2CE56D7T‐IT1

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 279 تومان

مدل :DS‐2CE56D7T‐IT3

برند هایکویژن
نوع دوربین دام
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 2MP
قیمت فروش : 303 تومان

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT1

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 302 تومان

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT3

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 320 تومان

مدل :DS‐2CE16F1T‐IT5

برند هایکویژن
نوع دوربین بولت
فرمت سیستم Turbo HD
کیفیت تصویر 3MP
قیمت فروش : 358 تومان
 
 • مرتب سازی بر اساس
 • 1
 • 2
 • >
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 30